The Journal of Korean Physical Therapy Indexed in /covered by CAS, KoreaScience & DOI/Crossref:eISSN 2287-156X   pISSN 1229-0475

The Journal of Korean Physical Therapy Indexed in /covered by CAS, KoreaScience & DOI/Crossref:eISSN 2287-156X pISSN 1229-0475

Table. 1.

Table. 1.

General characteristics of subjects n=195 (%)

구분 특성 성희롱 경험 유 성희롱 경험 무
성별 8(7.6) 35(38.9)
97(92.4) 55(61.1)
연령 20-22 46(43.8) 24(26.6)
23-25 57(54.3) 50(55.6)
26≤ 2( 1.9) 16(17.8)
학제 3년제 46(43.8) 38(42.2)
4년제 59(56.2) 52(57.8)
임상실습기간 4주 - 10(11.1)
8주 31(29.5) 32(35.6)
12주 18(17.1) 23(25.5)
16주 이상 56(53.3) 25(27.8)
임상실습지역 서울 · 경기 50(47.6) 33(36.7)
대전 · 충청 55(52.4) 57(63.3)
성희롱 예방교육 횟수 0회 5(4.7) 1(1.1)
1회 9(8.6) 8( 8.9)
2회 22(21.0) 23(25.6)
3회 이상 69(65.7) 58(64.4)
전체 105명(100%) 90명(100%)
J Kor Phys Ther 2020;32:7-13 https://doi.org/10.18857/jkpt.2020.32.1.7
© 2020 J Kor Phys Ther